منتخبین شانزدهمین دوسالانه بین المللی پوسترهای ...

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی

ورک شاپ طراحی پوسترهای اجتماعی

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی

کارگاه طراحی پوستر بانک صادرات ایران

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی

کارگردانی در موشن گرافیکس

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی

کارگاه یک روزه

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی