استاپ موشن 
کدام پل 
برگرفته از کتاب: رنگ های رفته دنیا

نویسنده : گروس عبدالملکیان
ایده و اجرا : مهدی اصفهانی زاده 


من شعر های گروس عبدالملکیان را بسیار دوست دارم قسمتی از یک شعر او را انتخاب کردم
شروع به ساختن این استاپ موشن کردم به کلماتی فکر کردم که برای روشن کردن موضوع آمده اند اما با اینکه پلی شکسته را میبینند برای رسیدن به مقصدشان هر کاری می کنند حتی اگر به هم بریزند و قتل عام شوند
این معنی استعاری را من از شعر گروس عبدالملکیان عزیز برداشت کردن وممنونم از استاد عزیزم عادل صدر ممتاز برای تمام زحماتشان

دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد

 

به اشتراک بگذارید:

security code