ورک شاپ طراحی پوسترهای اجتماعی

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی
کد دوره: 219

کارگاه طراحی پوستر بانک صادرات ایران

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی
کد دوره: 217

کارگردانی در موشن گرافیکس

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی
کد دوره: 216

کارگاه یک روزه

نام مدرس:
هزینه دوره: رایگان
مدت زمان کل:
زیر مجموعه: کارگاه های آموزشی
کد دوره: 150