ه تازگی کتاب جدیدی به مجموعه کتاب‌های آموزشی طراحی گرافیک، «مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری»، انتشارات فاطمی افزوده شده است.
مؤلف این کتاب با عنوان «طراحی هویت‌بصری جامع» مسعود سپهر است. در این مقدمه‌ی این کتاب می‌خوانید: « … طراحی هویت‌ بصری جامع، یا به اصطلاح شناخته شده لاتین «کورپوریت آیدنتیتی دیزاین» Corporate Identity Design مفهوم و فعالیت حرفه‌ای نوین و معاصری است که پیدایش آن به حـدود یک قرن می‌رسد. با توجه به افزایش سریع شخصیت‌های حقوقی، در عرصۀ صنعت، تولید، تـجارت و حتی فرهنگ و گسترش دامنۀ فعالیت‌ و رقابت روزافزون آن‌ها، دیگر نشانه‌ها به تنهایی نـمی‌توانند هویت‌بصری مؤثر و جامعی برای این مؤسسات و سازمان‌ها ایجاد کند. برای طراحی هویت بصری جامع باید با دیدی کلی‌نگر و فراگیر علاوه بر طراحی نـشانه‌، بـسیاری از مـحـورهای ثابت و خاص بصـری مثـل رنـگ‌ها و قلم‌های مورد استـفاده و شیوه‌های نگارش‌ انواع متون یا شعارها در موقعیت‌ها و گوشه‌وکنارهای فعالیت‌های سازمانی در نظر گرفته شود.طراحی در این زمینه مسئولیت‌ها و دشواری‌های بسیاری دارد و موفقیت آن مشروط به تـجربۀ‌ حرفه‌ای طراح یا و در بسیاری از موارد تیم یا گروه طراحی است. پرسش‌های پژوهشگرانه و تـمرین‌ها در این کتاب به نـحوی تنظیم شده است که علاقه‌مندان و هنرجویان می‌توانند به صورت تـجربی و کارگاهی با این موضوعِ مهم، و بسیار حساس طراحی گرافیک آشنا شوند.. »

به اشتراک بگذارید:

security code