کتاب جدید لادن رضایی،«صفحه آرایی»
به تازگی کتاب جدیدی به مجموعه کتاب‌های آموزشی طراحی گرافیک، «مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری»، انتشارات فاطمی افزوده شده است. مؤلف این کتاب با عنوان «صفحه آرایی» لادن رضایی است. در این مقدمه‌ی این کتاب می‌خوانید: « … شاید دلیل بیزاری بسیاری از دانشجویان از درس «صفحه‌آرایی» که بارها تجربه‌اش کرده‌ایم آموزش ناقصـی باشـد کـه تحـت ایـن عنـوان در بسـیاری از هنرسـتانها و دانشـکده‌های مـا داده میشـود. دانشـجو قبـل از اینکـه بـا «اصـول پایـۀ صفحه‌آرایی» آشـنا شـود شـروع بـه چیدمان صفحه‌هـا میکند، امـا صفحه‌هایـی کـه طراحـی میکنـد بـرای او به‌ هیچوجه راضـــی‌کننده نیسـتند و حتی اگـر صفحه‌ای به ‌طور اتفاقی جذاب و قابل ‌قبول از کار در بیاید، دلیل این «خوش‌اقبالی» را نمیداند! اما تا امروز بارها به‌انتخاب ‌خودم در دانشـکده‌‌های گوناگون «صفحه‌آرایی» را با تکیه‌ بر معرفی‌اصول پایـۀ آن‌درس داده‌ام و بـه چشـم دیـده‌ام کـه چگونـه رعایـت این اصـول در آرایش صفحه، به تقویت نگاه زیبایی‌شناسانۀ دانشجویان و خلق آثار جذاب و ماندگار به دست ایشان انجامیده‌ است.… »
ناشر: انتشارات فاطمی
تاریخ نشر: بهمن ۱۳۹۸
محل فروش:
الف) فروشگاه کتاب فاطمی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری. تلفن: ۶۶۹۷۳۴۷۸
ب ) خرید اینترنتی: www.fatemi.ir

به اشتراک بگذارید:

security code